Lidmaatschap

Het aanmelden van nieuwe leden

Voor het aanmelden als nieuw lid, kies voor één van de volgende links:

Na het invullen van het webformulier en het digitaal versturen dient u dit nog wel af te drukken, te ondertekenen en in te leveren bij uw train(st)er in verband met de machtiging voor incasso’s. De inschrijfkosten bedragen € 5,-.

Contributiebetalingen
In beginsel wordt de contributie eens per kwartaal – bij vooruitbetaling – geïnd. Als u de machtiging hiervoor hebt afgegeven zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Heeft u geen machtiging afgegeven hiervoor, dan worden de gestelde bedragen met € 1.60 verhoogd i.v.m. de te maken extra kosten. Indien u bezwaar hebt tegen de inning van de contributie per kwartaal, dan kunt daartoe bezwaar aantekenen bij het hoofdbestuur.

Indien u geen gebruik maakt van automatisch incasso, wordt u geacht dit bedrag bij vooruitbetaling zelf over te maken op ons rekeningnummer NL64RABO0303317612 t.n.v. DIO Ugchelen. Wij versturen géén acceptgiro’s.

Bij de verschillende afdelingen is nadere informatie over de hoogte van de contributies:
Contributie GymnastiekContributie dansContributie JudoContributie Volleybal

Opzegging door leden
De opzegging kan per e-mail worden gedaan: klik hier
De opzegging van het lidmaatschap is, m.u.v. de competitiespelende volleyballers, alleen mogelijk per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Voor de competitiespelende A-, B en C-jeugd, alsmede de mini-volleyballers alleen per 1 januari of 1 juli en voor de overige competitiespelende volleyballers (senioren) alleen per 1 juli. In alle gevallen dient uw bericht van opzegging tenminste vier weken vóór de opzegdatum bij de ledenadministratie binnen te zijn. Vergeet niet ook de trainer van de opzegging tijdig op de hoogte te stellen!

Eventueel kan een opzegging ook schriftelijk worden gedaan. Uw schrijven dient dan gericht te worden aan de ledenadministratie van onze vereniging: Ledenadministratie DIO-Ugchelen, Jachthoornlaan 7, 7312 CD Apeldoorn

Intern overstappen van de ene afdeling naar een andere
Indien u lid bent van een afdeling en u wilt overstappen naar een andere afdeling van DIO, dan kan dit per eerste van een maand. Ook dit dient u schriftelijk aan de ledenadministratie mede te delen en een opzegtermijn van vier weken in acht te nemen. Inschrijfgeld is in deze niet verschuldigd! Ook hier geldt, stel de trainer tijdig op de hoogte!

RegelRecht
Ook bij ons kunt u met uw strippenkaarten terecht. Elke strip die u bij de ledenadministratie inlevert vertegenwoordigt bij DIO een korting van € 3,- op de contributie.


De Stichting Leergeld Apeldoorn richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, met een laag inkomen, woonachtig in de gemeente Apeldoorn, die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling, die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen. Het adres van de stichting is: Postbus 10081, 7301 GB Apeldoorn. Ook kunt u bij onze secretaris inlichting hierover krijgen.