Verslag Algemene Ledenvergadering 2014

Op vrijdag 11 april is in De Duiker de Algemene Ledenvergadering van DIO gehouden. De opkomst was goed, 28 leden waren maar liefst aanwezig.

Het jaarverslag van 2013 is uitvoerig toegelicht door de diverse afdelingen. Ook heeft elke afdeling duidelijk kenbaar gemaakt wat haar doelstellingen voor het jaar 2014 zijn. Meer aandacht voor ledenwerving, opleiden en bijscholen van trainers, binding binnen de vereniging versterken en communicatie met ouders verbeteren vormden wel een rode draad tussen de afdelingen.

Bij de bespreking van de balans en de begroting kwamen we tot de conclusie dat de vereniging financieel gezond is. Dit is een goede basis voor de continuïteit van de vereniging.

Aan het einde van de vergadering zijn er enkele nieuwe bestuursleden benoemd. De voorzitter, Melcher Zeilstra, had te kennen gegeven dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen. Vincent Schuurman is tijdens de ALV benoemd tot de nieuwe voorzitter. Zijn dochter gymt bij DIO en zodoende voelt hij zich betrokken bij onze vereniging. De secretaris a.i., Tammy Fundter, zal het secretariaat ad interim blijven vervullen. Aangezien zij ook een dubbelrol als voorzitter van de judo heeft, is het wel wenselijk om snel een nieuwe secretaris te kunnen aanstellen. Bij de gym is er ook een wijziging in het bestuur. Aangezien Ellen Maassen als voorzitter van de gym is teruggetreden, is Karin Versteeg als nieuwe voorzitter van de gym benoemd. We zijn als vereniging heel blij dat zij weer terugkomt in een bestuurlijke rol.

Ten aanzien van de kascommissie, Gradus Buitenhuis blijft nog een jaar lid en waarschijnlijk komt Wolter Dijkstra daar bij. Als reservelid van de kascommissie heeft Monique Nijhof zich aangemeld.

Bovendien zijn er nog 2 PR&Communicatiefunctionarissen benoemd, Christie Hulsebos en Annelies Yska. Zij zullen de nieuwe website levendig houden en onder andere gaan werken aan een elektronische nieuwsbrief voor de leden.

Aan het einde van de vergadering heeft de nieuwe voorzitter het stokje overgenomen. De rondvraag en de sluiting werden door hem geleid. Hij bedankte tot slot iedereen voor zijn of haar inbreng en gaf aan dat hij zich de komende tijd goed zou verdiepen in de vereniging om DIO nader te leren kennen.

Share Button
Categorie:

Commententaren zijn gesloten.