29 april Algemene Ledenvergadering

Op 29 april aanstaande is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen van de notulen ALV van 28 mei en 12 juni 2021*.
4. Jaarverslag over 2021 van het hoofdbestuur en de afdelingen*.
5. Financieel jaarverslag over 2021 – balans en staat van baten en lasten*.
    a. Verslag kascommissie.
    b. Benoeming kascommissie t.b.v. Financieel jaarverslag 2022.
    c. Begroting 2022.
6. Ontwikkelingen binnen het bestuur:
    a. Benoeming bestuursleden
7. Bestuurlijk- 0rganisatorische aanpassingen en voorstel aanpassing van het statuut 
(ter besluitvorming)
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Het bestuur nodigt je van harte uit om aanwezig te zijn. Er kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, dus meld je vooraf aan bij onze secretaris. We hopen je dan te zien!

 

Bestuur DIO Ugchelen

Share Button

Commententaren zijn gesloten.